Skip to main content

Nájomné podmienky požičovne

Doba nájmu

Nájom je dohodnutý na dobu určitú a končí uplynutím doby, na ktorú je dojednaný. V prípade záujmu o predĺženie doby nájmu je nájomca povinný oznámiť predĺženie doby nájmu minimálne   1 deň pred ukončením vyššie uvedenej doby nájmu písomne /telefonicky/. Pokiaľ predmet nájmu (ďalej len PN) nebude vrátený v posledný deň dojednaného nájmu, zaplatí nájomca penále za nedodržanie zmluvy vo výške 200% dennej sadzby za každý omeškaný deň a zároveň toto jednanie bude považované za spreneveru podľa § 213 odst.1). Trestného zákona.

Cena nájmu

Nájomca je povinný zaplatiť cenu nájmu podľa platobných podmienok určených prenajímateľom. Jednotlivé ceny nájmu sú uvedené v cenníku o ktorom je nájomca oboznámený pred uzatvorením  nájomnej zmluvy čo potvrdzuje svojím podpisom. V prípade nedodržania platobných podmienok bude prenajímateľ účtovať penále z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Odstúpenie od nájmu

Prenajímateľ môže odstúpiť od nájmu a odobrať stroj v prípade, že nájomca napriek upozorneniam nepoužíva PN predpísaným spôsobom a hrozí jeho poškodenie, alebo ak neplatí cenu nájmu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Nájomca sa zaväzuje:

 1. oboznámiť s pokynmi pre obsluhu a prevádzku PN  pred prvým použitím stroja
 2. na vlastné náklady zabezpečiť pohonné hmoty a mazanie PN podľa odporúčania prenajímateľa
 3. neprevádzať na stroji zmeny, úpravy a opravy bez súhlasu prenajímateľa
 4. chrániť PN pred poškodením, stratou alebo odcudzením
 5. v prípade straty, alebo odcudzenia uhradiť nadobúdaciu cenu stroja a ušlý zisk prenajímateľa  ktorý sa rovná výške ceny trojmesačného nájmu
 6. uhradiť opravu PN ak došlo k poškodeniu PN počas prevádzky nájomcom
 7. nedať PN do prenájmu užívať tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 25% z nadobúdacej ceny PN.
 8. vrátiť PN kompletný, vyčistený v posledný deň nájmu prenajímateľovi. Pokiaľ sa tak nestane, súhlasí s tým, že  prenajímateľ na náklady nájomcu prevezme PN v mieste jeho užívania alebo uloženia
 9. v prípade vrátenia znečisteného PN uhradiť  tzv. „očistné“

Nájomca sa zaväzuje:

 1. oboznámiť s pokynmi pre obsluhu a prevádzku PN  pred prvým použitím stroja
 2. na vlastné náklady zabezpečiť pohonné hmoty a mazanie PN podľa odporúčania prenajímateľa
 3. neprevádzať na stroji zmeny, úpravy a opravy bez súhlasu prenajímateľa
 4. chrániť PN pred poškodením, stratou alebo odcudzením
 5. v prípade straty, alebo odcudzenia uhradiť nadobúdaciu cenu stroja a ušlý zisk prenajímateľa  ktorý sa rovná výške ceny trojmesačného nájmu
 6. uhradiť opravu PN ak došlo k poškodeniu PN počas prevádzky nájomcom
 7. nedať PN do prenájmu užívať tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 25% z nadobúdacej ceny PN.
 8. vrátiť PN kompletný, vyčistený v posledný deň nájmu prenajímateľovi. Pokiaľ sa tak nestane, súhlasí s tým, že  prenajímateľ na náklady nájomcu prevezme PN v mieste jeho užívania alebo uloženia
 9. v prípade vrátenia znečisteného PN uhradiť  tzv. „očistné“

Ostatné ustanovenia:

 1. Tieto nájomné podmienky sa stávajú obojstranne záväznými podpisom oboch zúčastnených strán.
 2. V prípade poruchy PN, alebo akejkoľvek neznalosti obsluhy okamžite volajte 0908 245 668.
 3. Nájomná zmluva slúži zároveň ako preberací protokol predmetu nájmu.
 4. Nájomca svojím podpisom udeľuje súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto nájomnej zmluve podľa zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Právne vzťahy medzi nájomcom a prenajímateľom, ktoré nie sú upravené v zmluve, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.